Contactgegevens oudervereniging:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Bianca van Wylick - Tatton
Secretaris: Ellis van Dijk - Leysten  
Penningmeester: Daniëlle Janssen

Leden:
   
Charlot Roodbeen
Yvonne Hendriks
Marjan Peters
Peggy-Jane Bisschops
Marieke Peeten

Email: ov.sterrenpad@fortior.nl
 
Algemene informatie oudervereniging:

De oudervereniging heeft als taak de samenwerking te bevorderen bij de verschillende activiteiten die gedurende het jaar op school plaatsvinden. Leden van de oudervereniging coördineren samen met de leerkrachten bijvoorbeeld start van het schooljaar, hulp bij centrale aanmelding, de sinterklaasviering, musical groep 8, verkeeractiviteiten etc. Maar de oudervereniging zorgt ook voor aankleding/ versiering van de school bij bijvoorbeeld Vastelaovend, Pasen enz.

Buiten de schoolse activiteiten coördineert de oudervereniging ook buitenschoolse sportactiviteiten, de kledinginzamelingsactie (eventuele opbrengsten komen weer ten goede aan de activiteiten) veder is er minimaal een ouder vanuit de oudervereniging als verkeersouder betrokken bij het VEBO-project (Verkeers Educatie Basis Onderwijs).

Op deze manier wordt er geprobeerd om ouders en school nauwer bij elkaar te betrekken. Bovendien kan met de inbreng van de ouders nog beter ingespeeld worden op de beleving van onze kinderen om zo de activiteiten zo spannend, uitdagend, leuk, sociaal en leerzaam mogelijk te maken!

U betaald ieder jaar een vrijwillige bijdrage om alle benodigdheden voor de activiteiten te kunnen bekostigen. Deze overeenkomst gaat automatisch in zodra uw zoon/ dochter is toegelaten op de school.

Behalve de vrijwillige ouderbijdrage wordt er, namens school, een bijdrage voor culturele activiteiten gevraagd. De hoogte van bovengenoemde bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, meestal tijdens de algemene ledenvergadering.

De kosten voor deelname aan schoolreisje en/of communieviering (geldt alleen voor ouders van communicanten) worden apart in rekening gebracht.

Enkele belangrijke punten betreffende de nota:

  • Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen boven € 45,00 per gezin;
  • U kunt bij de directeur informeren naar eventuele kwijtschelding van de bijdrage of een gedeelte daarvan;
  • De bijdrage heeft geen betrekking op het "reguliere" lesprogramma, maar op aanvullende activiteiten;
  • Indien ouders alleen willen/ kunnen betalen voor bepaalde onderdelen van de aanvullende activiteiten, dan is dat mogelijk. Uitsluiting van deelname aan niet-betaalde activiteiten kan dan plaatsvinden.


In de algemene ledenvergadering, die jaarlijks plaatsvindt bij voldoende aanmeldingen, moet de oudervereniging de financiële bestedingen verantwoorden. Hiervan wordt een gespecificeerd overzicht gemaakt, voor iedere ouder beschikbaar om in te zien.

De oudervereniging vergadert ca. 4 keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn twee teamleden van school aanwezig om actuele ontwikkelingen binnen school mee te delen. Indien nodig wordt de mening van de ouders gevraagd en kunnen eventuele op-/ aanmerkingen teruggekoppeld worden naar het team. Anderzijds is er ook ruimte om schoolgerelateerde vragen te stellen, als daar aanleiding toe is.

De oudervereniging hoort het graag als u ideeën, op-/ aanmerkingen, meningen of vragen heeft. U kunt dit doen via de e-mail:oudervereniging@sterrenpad.fortior.nl. Op de website en in de nieuwsbrief staan de data van de vergaderingen vermeld. U kunt altijd deelnemen aan een vergadering, het is daarbij wenselijk dat u zich dan van te voren aanmeldt (zie e-mail adres).

Rest nog een mededeling van huishoudelijke aard; als u zich als hulpouder inzet, is dat ten behoeve van de school en het onderwijs. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de leerkrachten en/of de directeur opvolgt omdat deze verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken.
 Vergaderdata - schooljaar 2021-2022


 


Locatie: Bs. Sterrenpad 't Ven
Tijdstip: telkens 19:30 uur


 Notulen oudervereniging bs. Sterrenpad 't Ven;


Klik hier om het jaarverslag en de notulen van de vergaderingen te lezen.